QUY ĐỊNH HỘI VIÊN

Hội viên và tiêu chuẩn hội viên
Hội viên của Hiệp hội gồm: Hội viên chính thức và hội viên danh dự.
1. Hội viên chính thức gồm: Hội viên cá nhân và hội viên tổ chức.
a) Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam là nữ doanh nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và một số nữ lãnh đạo, quản lý nhà nước tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội, có đủ tiêu chuẩn hội viên theo quy định của Điều lệ Hiệp hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội;
b) Hội viên tổ chức: Hội nữ doanh nhân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội thì có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

2. Hội viên danh dự: Công dân nữ Việt Nam có uy tín cao trong xã hội, có nhiều công lao đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện tham gia Hiệp hội thì được Hiệp hội xem xét, công nhận là hội viên danh dự của Hiệp hội.

Quyền của hội viên
1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
5. Được giới thiệu hội viên mới.
6. Được Hiệp hội khen thưởng theo quy định của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
7. Được Hiệp hội đề cử tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp (nếu được mời).
8. Được tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức.
9. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
10. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Nghĩa vụ của hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội; chấp hành Điều lệ Hiệp hội, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hiệp hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác, xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
4. Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của Hiệp hội để phát triển hội viên, khuyến khích hội viên tham gia tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội.
5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
6. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.
7. Trả lại Hiệp hội thẻ hội viên, giấy chứng nhận hội viên (nếu có) khi không còn là hội viên.

Mức hội phí 2022
1. Hội phí gia nhập: 1.000.000đ/cá nhân/tập thể  

2. Hội viên tổ chức: 5.000.000đ/năm

3. Hội viên cá nhân:

- Ban Thường trực: 20.000.000đ/năm

- Ban Thường vụ: 5.000.000đ/năm

- Ban Chấp hành: 3.000.000đ/năm

 

TIN MỚI

Sáng 18/04/2024, HNEW đã ký Thỏa thuận hợp tác với Diễn đàn phụ...

Chị Vũ Thị Lệ Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ doanh...

Đây là một sự kiện thiết thực và rất có ý nghĩa mà...

Đây là lần thứ 2 Hội Nữ doanh nhân Cần Thơ triển khai...

Ban Lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân Thành phố Hải Phòng luôn quan...